E&P Hydraulics

AVV

Hier vindt u alle juridische documenten, aanwijzingen, algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheidsuitsluiting, etc. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

AL-KO KOBER B.V.
Diamantstraat 33
7554 TA  Hengelo

Contact:
Telefoon: + 31 (0)74 - 255 99 55 
Fax: + 31 (0)74 - 242 56 15
E-mail: info.nl@alko-tech.com

 

De actuele inkoopvoorwaarden kunt uhier

vinden.

Sekseneutrale persoonsaanduidingen - ten behoeve van een betere leesbaarheid werd voor persoonsaanduidingen afgezien van een geslachtsspecifieke differentiatie (bijv. medewerker/ medewerkster; werknemer/werkneemster). Wanneer in de navolgende tekst alleen één geslachtsaanduiding wordt gebruikt, dient dit in de zin van een gelijke behandeling in principe voor beide geslachten te gelden.

AL-KO behoudt zich het recht voor op teksten, foto's, grafieken, geluidsbestanden en animaties die voor het ontwerp van de website zijn gebruikt. Deze elementen zijn grotendeels beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deels vallen de voor het ontwerp gebruikte elementen ook onder het auteursrecht van derden. De inhoud van de AL-KO-website mag zonder toestemming van AL-KO Voertuigtechniek niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Hiervan uitgezonderd zijn bestanden die door AL-KO op de website uitdrukkelijk als download en voor publicatie worden aangeboden.

​De woord- en beeldmerken op de AL-KO-website zijn grotendeels beschermd op grond van het merkenrecht. Dit geldt met name voor logo's, productnamen en typeaanduidingen.

De inhoud van de AL-KO-website werd met de grootste zorg samengesteld. Toch kan AL-KO niet instaan voor de juistheid en nauwkeurigheid van de informatie op de website. AL-KO aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, behoudens in het geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de kant van AL-KO. Het downloaden van bestanden en het invoeren van persoonlijke gegevens geschiedt op eigen risico van de gebruiker.

Bij vonnis van 12 mei 1998 heeft de arrondissementsrechtbank Hamburg beslist dat men door publicatie van een link in voorkomende gevallen medeverantwoordelijk is voor de inhoud daarvan. Dit kan volgens de arrondissementsrechtbank alleen worden voorkomen door zich uitdrukkelijk van deze websites te distantiëren. Wij hebben op onze website een reeks links naar andere pagina's op internet geplaatst.
Wij willen benadrukken, dat wij geen invloed hebben op de inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons van alle inhoud van deze pagina's en maken de inhoud niet tot onze eigen inhoud.
Deze verklaring geldt voor alle links en voor de inhoud van de pagina's waar onze links naartoe leiden.

De veiligheidsverklaring voor toegestane ondernemers (AEO) kunt uhier

vinden